Sermaye Arttırım Süreci

Sermaye Arttırım Süreci

Sermaye Artırımı Süreci

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 10.ncu maddesinde düzenlenen yetkiye istinaden 10.000.000-TL'lik  kayıtlı sermaye sistemi içerisinde kalmak üzere Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 4.000.000-TL'den 5.000.000-TL'ye artırılması hususuna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'un 31.05.2018 tarih ve 12233903-350.05-E.6147 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

19.12.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nin 9.ncu maddesine istinaden hazırlanan Yönetim Kurulu Kararı (Ek-1), çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli (Ek-2) ve yeni payların tutar ve oranını gösteren tablo (Ek-3) ekte kamuoyununun bilgisine sunulmaktadır.  

 Sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermaye primli ve/veya imtiyazlı olmayıp, nama yazılı olarak her biri 1,00-(Bir) TL değerinde 5.000.000 pay olacaktır.